Cập nhật lúc: 24/01/14 8:27 AM

Hội thảo gợi ý viết bào báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học Quốc tế

Ngày 15/08/2008 Tiến sĩ Huỳnh Phước Đương đã có buổi thảo luận tại viện Sinh học Nhiệt đới về phương pháp viết bài báo khoa học và cách gửi đăng trênNgày 15/08/2008 Tiến sĩ Huỳnh Phước Đương đã có buổi thảo luận tại viện Sinh học Nhiệt đới về phương pháp viết bài báo khoa học và cách gửi đăng trênNgày 15/08/2008 Tiến sĩ Huỳnh Phước Đương đã có buổi thảo luận tại viện Sinh học Nhiệt đới về phương pháp viết bài báo khoa học và cách gửi đăng trênNgày 15/08/2008 Tiến sĩ Huỳnh Phước Đương đã có buổi thảo luận tại viện Sinh học Nhiệt đới về phương pháp viết bài báo khoa học và cách gửi đăng trênNgày 15/08/2008 Tiến sĩ Huỳnh Phước Đương đã có buổi thảo luận tại viện Sinh học Nhiệt đới về phương pháp viết bài báo khoa học và cách gửi đăng trênNgày 15/08/2008 Tiến sĩ Huỳnh Phước Đương đã có buổi thảo luận tại viện Sinh học Nhiệt đới về phương pháp viết bài báo khoa học và cách gửi đăng trênNgày 15/08/2008 Tiến sĩ Huỳnh Phước Đương đã có buổi thảo luận tại viện Sinh học Nhiệt đới về phương pháp viết bài báo khoa học và cách gửi đăng trênNgày 15/08/2008 Tiến sĩ Huỳnh Phước Đương đã có buổi thảo luận tại viện Sinh học Nhiệt đới về phương pháp viết bài báo khoa học và cách gửi đăng trên