Cập nhật lúc: 27/08/18 2:40 PM

Thông tin tóm tắt về việc nghiệm thu dự án: “Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu Công nghệ Sinh học Động vật”

Thông tin tóm tắt về việc nghiệm thu dự án: “Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu Công nghệ Sinh học Động vật”.

Vui lòng xem chi tiết tại đường Link: TTTT_Nghiem thu du an TCTTB_ITB_2018