Cập nhật lúc: 16/10/23 4:01 PM

Thông tin tóm tắt Dự án vi sinh nhiệt đới

Thông tin tóm tắt nghiệm thu dự án "Phòng Thí nghiệm Vi sinh Nhiệt đới"

Thời gian thực hiện: 2021 – 2022

Mục tiêu dự án: Nâng cao hơn hiệu quả và năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực vi sinh nhiệt đới theo các định hướng phát triển vi sinh của Viện Sinh học nhiệt đới.

Thông tin chi tiết: File tom tat DA_16102023

Nguồn: BQL DA