Cập nhật lúc: 2/04/15 9:52 PM

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013 của Viện Sinh học Nhiệt đới 5/10/2013 10:09:04 PM

– Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
– Căn cứ Quyết định số 03/ QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Viện Sinh học Nhiệt đới thông báo xét tuyển viên chức năm 2013

 

(Xem thông báo chi tiết và hồ sơ đăng ký đính kèm)

(Phòng Quản lý Tổng hợp – Viện Sinh học Nhiệt đới – 2013)