Cập nhật lúc: 7/02/14 6:49 AM

Sản phẩm phòng CNBDSH

Công nghệ (công nghệ đã chuyển giao và công nghệ đang có)

– Sản xuất thử nghiệm Interferon

– Sản xuất thử nghiệm Ethephon.

– Công nghệ sản xuất maltodextrin và một số sản phẩm tinh bột sắn biến tính.

 Phòng CNBĐSH đã nghiên cứu thành công các chế phẩm phục vụ nông nghiệp, đó là các chế phẩm sau: ET, AMINO-6DD, HPC-97R, NAVIL-6S và HONIC.

sanpham_1 sanpham_2sanpham_3sanpham_5