PHÒNG TÀI NGUYÊN SINH VẬT

QUẢN LÝ PHÒNG

TS. Nguyễn Trần Vỹ – Trưởng phòng
Điện thoại: 028. 39327085 Di động: 0919172173
Email: vychim@gmail.com or vychim@hotmail.com

TS. NCVC. Lý Ngọc Sâm – P. Trưởng phòng

Điện thoại: 028. 39327085 Di động: 0902670857

Email: lysamitb@gmail.com or lysamitb@yahoo.com

 

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

TS. Nguyễn Ngọc Sang
Điện thoại: 028. 39327085 Di động: 0933948438
Email: sangvshnd@yahoo.com

KS. Trương Quang Tâm
Điện thoại: 028. 39327085 Di động: 0977355384
Email: truongtam58@yahoo.co

ThS. Trương Bá Vương 
Điện thoại: 028. 39327085 Di động: 0909281561
Email: bavuong2019@yahoo.com

ThS. Trần Thành Thái
Email: thanhthai.bentrect@gmail.com

CN. Nguyễn Ngọc Tuấn (Học viên cao học)
Điện thoại: 028. 39327085 Di động: 01275184992
Email: ngoctuan.304@gmail.com

PGS. TS. Hoàng Đức Đạt
Điện thoại: 028. 39327085 Di động: 0913744444
Email: hoangdd39@yahoo.com.vn