PHÒNG TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Phòng Tài nguyên Sinh vật có chức năng và nhiệm vụ triển khai các hoạt động điều tra, nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực:

1. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp bảo tồn Đa dạng sinh học phục vụ công tác bảo tồn và phát triển bền vững.

2. Hệ thống phân loại và sinh hoc  thực vật và động vật

3. Tài nguyên động thực vật: lâm sản ngoài gỗ, thực vật dân tộc học,

4. Nghiên cứu sinh học và sinh thái học của thực vật và động vật,

5. Nghiên cứu phả hệ, di truyền học quần thể và tiến hóa sinh học động và thực vật

6. Giáo dục môi trường về bảo tồn và biến đổi khí hậu.

7. Hợp tác và đà tạo: kết hợp với các trường Đại học trong và ngoài nước đào tạo sinh viên theo các hướng chuyên môn phù hợp với định hướng nghiên cứu của phòng thông qua việc thực hiện các dự án nghiên cứu.