PHÒNG TÀI NGUYÊN SINH VẬT

PHÒNG TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 85 Trần Quốc Toản, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.39327085     Fax: 08. 39327085
Email: dobritb@gmail.com

 

Phòng tài nguyên sinh vật được thành lập ngày 30 tháng 3 năm 2007, gồm các cán bộ nghiên cứu về thực vật học, động vật học, sinh thái học và các nguồn tài nguyên sinh vật rừng.

 

Untitled-1Untitled-2 Untitled-3 Untitled-4