PHÒNG SINH THÁI

TRƯỞNG PHÒNG

TS. NCVC. Nguyễn Văn Tú 

Điện thoại: 028.39320030               Di động: 0988370989
Email: nvtu.itb@gmail.com

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Lương Đức Thiện 

Điện thoại: 028.39325995               Di động: 0972452256
Email: ducthien38@yahoo.com

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

ThS. NCS. Nguyễn Xuân Vinh
Điện thoại: 028.39325995               Di động:  0918348908
Email: vinh.itb@gmail.com.

CN. Phan Doãn Đăng (Học viên cao học)

Điện thoại: 028.39325995               Di động:  0909614320
Email: pddang@gmail.com

ThS. Trần Văn Tiến 
Điện thoại: 028.39325995              
Email: tvtien.itb@gmail.com

ThS. Lê Thị Trang
Điện thoại: 028.39325995               Di động:  0976219949
Email: letrangenvi@gmail.com

ThS. Lê Thị Nguyệt Nga
Điện thoại: 028.39325995               Di động:  0938737889
Email: nga05sh@gmail.com

Ths. NCS. Trần Thị Lan Anh
Điện thoại: 028.39325995                
Email: anhttl@hus.edu.vn

CN. Lê Thị Cẩm Hà (Học viên cao học)
Điện thoại: 028.39325995               Di động: 0935677746
Email: leha9589@gmail.com

CỐ VẤN KHOA HỌC

TS. Andrew Wyatt
Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên

GS. TS. Olivier De Clerck
Lĩnh vực: Sinh học biển