PHÒNG SINH THÁI

1. Sinh thái cảnh quan & Biến đổi khí hậu

Sinh thái cảnh quan trong bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

– Sinh thái cảnh quan trong quy hoạch và phát triển kinh tế-xã hội cấp địa phương, vùng, quốc gia và liên quốc gia.

– Sinh thái cảnh quan đô thị (đô thị sinh thái).

– Cân bằng và trao đổi Carbon, vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái

2. Sinh thái học thực nghiệm và ứng dụng

– Biến động và thích ứng của các loài, quần thể, các đơn vị sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

– Cơ sở khoa học trong việc xây dựng các mô hình sản xuất Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp bền vững.

– Nghiên cứu thực nghiệm về phản ứng và thích nghi của sinh vật đối với sự biến đổi các yếu tố môi trường sinh thái.

– Sinh thái học trong điều khiển thuộc tính mong đợi của thủy sinh vật.

3. Sinh thái học trong quản lý và khai thác bền vững tài nguyên

– Quản lý tổng hợp đất ngập nước, các lưu vực sông, các hệ sinh thái ven biển.

– Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên (trên cơ sở đánh giá sức tải hệ sinh thái, khả năng tự phục hồi của hệ, tài nguyên có thể tái tạo, chuỗi giá trị sản phẩm, định mức và cấp phép khai thác, thương hiệu xanh – bền vững, …)

– Kinh tế sinh thái, cơ chế chi trả dịch vụ môi trường (PES) và giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng và suy thoái rừng (REDD) trong bối cảnh biến đổi khí hậu

– Ứng dụng công nghệ viễn thám, GPS, và hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho việc  điều tra và quản lý tài nguyên

4. Sinh thái nhân văn & Du lịch sinh thái

– Quản lý tài nguyên thiên nhiên có sự tham gia của cộng đồng

– Sinh thái dân tộc học (ethno-ecology)

– Tư vấn, xây dựng các mô hình, tuyến du lịch kết hợp với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

5. Đa dạng sinh học, Sinh thái – Môi trường thủy sinh vật và Đánh giá tác động môi trường

– Điều tra và Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.

– Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), Đánh giá sức khỏe sinh thái (EHM)

– Nghiên cứu và quan trắc thuỷ sinh vật phục vụ đánh giá chất lượng môi trường thuỷ vực,

– Nghiên cứu ứng dụng các đối tượng thuỷ sinh vật trong chỉ thị môi trường

– Nghiên cứu đa dạng sinh học, tiềm năng ứng dụng và điều khiển các thuộc tính của thực vật thủy sinh (Rong biển, Tảo..)

– Đánh giá nguồn lợi và tiềm năng kinh tế một số loài thủy sản vùng Nam bộ.