PHÒNG SINH THÁI

Tạp chí khoa học:

Ga Hun Boo, Tu van Nguyen, Jung Yeon Kim, Line Le Gall, Jose Manuel Rico, Antonella Bottalico and Sung Min Boo 2016. A revised classification of the Gelidiellaceae (Rhodophyta) with descriptions of three new genera, Breviphycus, Huismaniella and Millerella. TAXON 65(5): 965 – 979 (SCI) 

Sung Min Boo*, Ga Hun Boo, Tu van Nguyen, Jung Youn Kim 2016. Diversity and phylogeny of the agarophyte Gelidiellaceae, Rhodophyta based on multigene analyses. 22nd International Seaweed Symposium.  PO-02-19

Van Tu Do, Van Tho Le, Doan Dang Phan 2015. Binhthuanomon vinhtan, a new genus and new species of semi-terrestrial freshwater crab (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Potamidae) from south central Vietnam. Zootaxa 4052(1): 117-126 (SCIE)

Frédéric Mineur, Francisco Arenas, Jorge Assis, Andrew Davies, Aschwin H. Engelen, Francisco Fernandes, Erik-jan Malta, Thierry Thibaut, Tu Van Nguyen, Sofie Vranken, Ester A. Serrão, Olivier De Clerck 2015. European seaweeds under pressure: Consequences for communities and ecosystem functioning. Journal of Sea Research 98: 91-108. (SCI)

Nguyen VX, Pavelka M, Havránková K, Hoang SN, Lai QT, Dang SV, Tran TV, Ton MT, Truong CQ, Pham NH, Tran CT 2015. Selection of a new site for eddy-covariance research in Vietnam. In Urban, O., Šprtová, M., Klem, K.. Global Change: A Complex Challenge – Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Global Change Research Centre AS CR: 66 – 69.  

Phan Doãn Đăng 2015. Một số ghi nhận mới trong giống Lecane Nitzsch, 1827 (Rotifera: Monogononta: Ploima: Lecanidae) ở Nam Bộ. Tạp Chí Sinh Học 37(2): 133 – 140.

Trần Văn Tiến, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Xuân Vinh*, Hoàng Nghĩa Sơn, Lương Đức Thiện. 2015. Ảnh hưởng của mật độ rong đến tăng trưởng và khả năng hấp thụ Nitrate và Phosphate của rong Chaetomorpha aerea. Tạp chí công nghệ sinh học 13 (4A): 1397-1405

Nguyễn Văn TúLương Đức Thiện 2015. Đặc điểm sinh thái học và sự phân bố của rong Ulva intestinalis ở Cần Giờ Tp. Hồ Chí Minh. HNST&TNSV lần 6. Trang: 1778 – 1783.

Lê Thị Nguyệt Nga, Phan Doãn Đăng 2015. Đa dạng thành phần loài động vật phù du khu vực vùng hạ Long An. Tạp chí nghề cá sông Cửu Long 6, ISSN 1859 – 1159, p84 – 86.

Lê Văn Thọ, Phan Doãn Đăng, Lê Ngọc Thảo, Huỳnh Ngọc Diên, 2015. Dẫn liệu về thành phần loài và đặc điểm phân bố của ốc vú nàng thuộc giống Cellana H. Adams, 1869 (Patellidae) ở khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Công nghệ sinh học, tập 13 (4A): 1241-1247.

Lê Thị Trang, Trần Văn Tiến, Nguyễn Văn Tú 2015.  Khảo sát thành phần loài và số lượng thực vật nổi trong các ao nuôi tôm quảng canh và kênh rạch ở xã Long Khánh, tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Công nghệ Sinh Học 13(4A):  1439-1449.

Lê Văn Thọ, Lê Ngọc Thảo, Phan Doãn Đăng,  Huỳnh Ngọc Diên, Hoàng Đức Đạt 2014. Thành phần loài và một số đặc điểm phân bố của Tôm hùm ở Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Sinh học 35(4se):

Lê Thị Trang, Phan Doãn Đăng 2015. Hệ thực vật nổi ở hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt năm 2013. Hội Nghị KHTQ lần thứ 6, Viện Sinh Thái & Tài Nguyên Sinh Vật, trang 365 – 371.

Lê Thị Nguyệt Nga, Phan Doãn Đăng 2015. Đa dạng sinh học quần xã động vật phù du ở hồ Đankia, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Hội Nghị KHTQ lần thứ 6, Viện Sinh Thái & Tài Nguyên Sinh Vật, trang 708 – 713.

Lê Thị Nguyệt Nga, Phan Doãn Đăng 2015. Đa dạng thành phần loài và một số chỉ số sinh học của động vật phù du tỉnh Vĩnh Long. Hội Nghị KHTQ lần thứ 6, Viện Sinh Thái & Tài Nguyên Sinh Vật,  trang 714 – 721.

Lê Văn Thọ, Đỗ Thị Bích Lộc, 2015. Thành phần loài và một số chỉ số sinh học của động vật không xương sống cỡ lớn ven bờ ở sông Sài gòn, đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 6, tr 890-896.

Lê Văn Thọ, Phan Doãn Đăng, Trần Văn Tiến, Huỳnh Bảo Đăng Khoa, 2015. Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài động vật không xương sống cỡ lớn ven bờ tại các hồ sinh học Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 6, tr 897-902.

Nguyen Van Tu 2013. Seasonal variation of economic seaweed at Bai no – Ha Tien, Kien giang Pronvince. Vietnamese Journal of Biology. 35(3se): 34-41

Nguyen Van Tu, Olivier De Clerck 2013. Diversity and distribution characteristics of economically potential seaweed in Vietnam. Proc. 1st VAST-IRD workshop on Marine Science. Hai Phòng – Vietnam, Nov. 28-29. pp. 350 – 357

Ngo Xuan Quang, Nguyen Van Tu, Nguyen Ngoc Chau 2013. Density and composition of free living nematode communities in the Mekong estuarine system, Vietnam. Proc. 2nd VAST-KAST workshop on Biodiversity and Bio-active compounds. Hanoi-Vietnam, Oct. 28-29. pp 50 -59

Nguyen Van Tu 2013. Study on the nitrate and phosphate absorption ability of Ulva intestinalis Linnaeus. Proc. The 5th National Conference on Ecology and Biological Resources  Hanoi-Vietnam, Oct. 18-19, pp.

Luong Duc ThienNguyen Thi Phuong ThaoLe Thi Hong Tram 2013. Ứng dụng kỹ thuật phân compost trên cây bắp trong canh tác đất dốc của người raglay, VQG Núi chúa, Tỉnh Ninh Thuận. Proc. The 5th National Conference on Ecology and Biological Resources  Hanoi-Vietnam, Oct. 18-19, pp.

Nguyen Van Tu, Le Nhu Hau, Showe-Mei Lin, Frederique Steen and Olivier De Clerck 2013. Checklist of the marine macroalgae of Vietnam. Botanica Marina Journal. Vol. 56(3): 207-227 (SCI)

Nguyen Van Tu, Le Nhu Hau 2012. Contribution to study of Ochorophyta-Phaeophyceae in Vietnam. Proceeding: International conference on Eat Sea –Vietnam. pp. 119-129

Le Nhu Hau, Nguyen Thanh Trung, Nguyen Van Tu 2012. Checklist of Chlorhophyta in Vietnam. Proceeding: International conference on Eat Sea –Vietnam. pp: 109-118

Le Thi Hong Tram 2012. Experiment on employ the plants extraction for treatment of powdery mildew on Cyclea peltata (Lamk.) Hook & Thomps.  Vietnamese Journal of Biology, Vol 34(3se): 111-117.

Nguyen Van Tu, Bui Lai 2012. Primary study on biogeochemical process and succession of mangrove forest in Camau cape. Vietnamese Journal of Biology, Vol 34(3se): 57-62.

Nguyen Hao Quang, Nguyen Huy Yet, Luong Van Khanh, Nguyen Van Tu (2011). Characteristic of seagrass ecosystem of in Ly Son island, Quang Ngai province. The 5th National Conference on Marine Science and Technology. Vol 4: 302-311

Nguyen Tan Dan, Lai Tung Quan, 2010. Livelihood activities of local people living in the buffer zone of Lo Go Xa Mat National park and its impacts on environment. Journal of Environment and Sustainable. Volume 1/2010.

Nguyen Van Tu 2009. Study on Ecology characteristic of Enteromospha intestinalis in the south of Vietnam, Collection of annual scientific report of Sihymete(MONRE). pp 209 -214.

Bui Lai, Nguyen Van Tu, Nguyen Thi Kim Lan 2009. The Ecology approach for the economic and social development of coastal zones of Ca Mau and Kien Giang Provinces. Collection of annual scientific report of Sihymete(MONRE). pp: 60-68

Nguyen Van Tu, Bui Lai 2009. Distribution of Cellena testusdinaria in Condao island. Journal of Mekong Fisheries. Page: 21-27.

Nguyen Xuan Vinh (2009). Ecological perspectives in protection the life of rivers (in Vietnamese). Vietnam Environment Administration Magazine (VEM). ISSN: 1859-042X. Issue 7 in 2009, p 44-46.

Nguyen Thi Kim Lan, Bui Lai, Nguyen Van Tu 2006. Experimental researching the impact of acid rainfall on the growth and development of Brassia juncea. Scientific and Technical Hydro-Meterological Journal. Vol. 547 page: 44-50.

Pham Minh Thanh, Bui Lai, Nguyen Van Tu 2005. Fishery resources in Song Trem Fisheries-Forestry Enterprise. Journal of Mekong Fisheries. Page: 205-216.

Phan Kế Lộc, Lai Tung Quan, 2005, On some plant species having conservation significance of the Lo Go-Xa Mat national park (Tay Ninh province.) Journal of Genetics and Applications, Volume 4/2005.

Book and reports:

Nguyen Van Tu 2014. Seaweed diversity in Vietnam, with an emphasis on the brown algal genus Sargassum. Ghent University. ISBN:

Phan Doan Dang, Nguyen Van Khoi, Le Thi Nguyet Nga, Dang Ngoc Thanh, and Ho Thanh Hai 2014. Identification Handbook of Freshwater Zooplankton of the Mekong River and its Tributaries. Mekong river commission. pp. 197.

Nguyen Xuan Vinh, Bui Lai, Nguyen Van Tu, Nguyen Duy, Tran Thi Thanh Thuy, Luong Duc Thien (2009). Synthesis of algae candidates based on pre-determined selection criteria for co-culture in shrimp ponds in the Mekong delta. A technical report to Algen Sustainables and MARD-SUDA.

Nguyen Xuan Dang, Nguyen Xuan Vinh and Pham Huu Khanh (2008). Status of Yellow-cheeked gibbon (Nomascus gabriellae) in Cat Tien Biosphere Reserve. International Symposium on Conservation of Primates in Inndochina, Nov 27-30 2008, in Cuc Phuong National Park. (http://www.primate-sg.org/PDF/CPAbstracts.pdf)

Nguyen Xuan Vinh, Nguyen Minh Anh (2008). Results of community-based biodiversity monitoring and forest protection initiative in Village 5, Quoc Oai Commune, Da Teh District, Lam Dong Province. A working report to the ARBCP, Winrock International.

Nguyen Van Tu, Bui Lai 2008. Assess and predict infestation levels of biofouling organism attaching on Hai Su Trang (White sea lion) oilrig after 20 year of petroleum exploratory and exploiting activities. 41 pages.

Nguyen Van Tu 2008. The Enhanced productivity of edible and medicinal mushrooms under oxygen enriched environment. 123 pages (Master thesis)

Nguyen Xuan Dang, Nguyen Xuan Vinh 2007. Faunal diversity of Da Teh Forest (Da Teh District, Lam Dong Province) and results of community-based biodiversity monitoring survey in December 2007. A technical report to the ARBCP, Winrock International.

Nguyen Xuan Dang, Nguyen Xuan Vinh 2007. Methods for community-based wildlife monitoring in Da Teh District, Lam Dong Province. A technical report to the ARBCP (Asia Regional Biodiversity Conservation Programme), Winrock International.

Bui Lai, Nguyen Xuan Vinh, Nguyen Thi Lan Tu, Ngo Xuan Quang 2007. Assessment of marine growth impact on Dai Hung oilrigs, Ba Ria – Vung Tau province. A research report. Ho Chi Minh City, 15/3/2007.

Nguyen Xuan Vinh, Vu Ngoc Long, Tiffany Inglis, Ly Ngoc Sam, Ho Duy Hung, 2007. The Freshwater Crocodile (Crocodylus siamensis) Conservation Initiative in Ea Lam Commune of Song Hinh Ditrict, Phu Yen Province, Vietnam. Community Conservation Taskforce for the period from November 20, 2006 to November 30, 2007. Ho Chi Minh City: Institute of Tropical Biology; IUCN Vietnam; Wild Tour. Mission Report in November 2006. 22pp.

Lai Tung Quan 2008. Fresh water crocodiles conservation in Ha Lam lake in Phu Yen province, Viet Nam, Viet Nam River Network Newsletter, Volume 4/2008.

Bui Van Lai, Lai Tung Quan, 2008, Preserve the gene of critical endanger mollusca species in Con Dao archipelago, Vietnam. Vung Tau scientific and technology Newsletter, Volume 3/2007.

Pilgrim, J. D., Nguyen Xuan Vinh, Nguyen Xuan Dang, Polet, G., Thai Truyen,Tordoff, A. W., Tran Huy Manh, and Peters, J. (Eds.), 2006. Biological Assessment of the Dong Nai Conservation Landscape, Vietnam. Winrock ARBCP report, 1st October 2006.

Nguyen Xuan Vinh and Wyatt. A., 2006. Situation Analysis: Plain of Reeds, Viet Nam. Mekong Wetlands Biodiversity Conservation and Sustainable Use Programme, Vientiane, Lao PDR. 60 pp. MWBP.V.B.3.10.05. (http://www.mekongwetlands.org/Common/download/VietNam_Situation_Analysis_web_PDF.pdf)

Nguyen Xuan Vinh 2005. Livelihood analysis in Bac Ai and Ninh Son districts of Ninh Thuan province. Report to SIDA Chia Se Poverty Alleviation Programme, as an annex to the project document presenting results of livelihood analysis and assessment of socio ecological feasibility of LDF investments. 20pp.

Nguyen Xuan Vinh 2005. Livelihood analysis in Ke Sach and My Tu districts of Soc Trang province. Report to SIDA Chia Se Poverty Alleviation Programme, as an annex to the project document presenting results of livelihood analysis and assessment of socio ecological feasibility of LDF investments. 21pp.

Nguyen Xuan Vinh, Vu Ngoc Long, Simpson, B. K., Ngo Van Tri, Lai Tung Quan, Huynh Xuan Quang, Vo Van Dung, 2005. Status of the Freshwater Crocodile (Crocodylus siamensis) in Song Hinh District, Phu Yen Province, Vietnam. Institute of Tropical Biology, Fauna and Flora International, and Mekong Wetlands Biodiversity Conservation and Sustainable Use Programme, Ho Chi Minh City, August 2005. 50pp. MWBP.V.P.1.03.06. (http://www.mekongwetlands.org/Common/download/Vietnam_freshwater_crocodile_report.pdf)

Nathan Sage, Simon Kutcher, Nguyen Xuan Vinh, Peter Wilson, Joanna Dunlop (Eds.) 2004. Biodiversity Survey – U Minh Thuong National Park, Vietnam. Ho Chi Minh City: Agricultural Publishing House, December 2004. 138pp. A publication of CARE UMTNP Project (1998-2003).

Nguyen Xuan Vinh, Vu Ngoc Long, Dao Thanh Son and Nguyen Tan Dan 2004. Report on bird flu impact assessment in Binh Dinh Province. 85 pp. A report for CARE International in Vietnam.

Nguyen Xuan Vinh, Nguyen Xuan Dang, Hiroshi Sasaki (Eds.) 2003. Proceedings of the Workshop on Enhancement of Knowledge and Conservation of Otters in U Minh Thuong National Park, Kien Giang, Vietnam: February 25 – 27, 2002. 116 pp. CARE UMTNP Project (1998-2003).

Nguyen Xuan Vinh, Pham Quoc Dan, Le Hong Tuyen 2003. Otters and exotic plants in U Minh Thuong National Park. In Proceedings of the Workshop on Enhancement of Knowledge and Conservation of Otters in U Minh Thuong National Park, Kien Giang, Vietnam: February 25 – 27, 2002. 116 pp. CARE UMTNP Project (1998-2003).

Nguyen Xuan Vinh and Pham Quoc Dan 2003. Mimosa pigra, a dangerous alien species that needs to be eliminated. Awareness leaflet compiled for the U Minh Thuong Conservation and Community Development Project, jointly implemented by CARE International in Vietnam and U Minh Thuong National Park

Nguyen Xuan Dang, Nguyen Van Sang and Nguyen Xuan Vinh (Eds.), 2003. Field guide to U Minh Thuong rare animal species and invasive weeds. 41pp. CARE U Minh Thuong Conservation and Community Development Project (1998-2003).

Nguyen Xuan Vinh, Pham Quoc Dan 2002. Assessment of the burned forested peat area and damages caused by the fire incident happened on January 22, 2002 in U Minh Thuong National Park. (in Vietnamese). CARE U Minh Thuong Conservation and Community Development Project (1998-2003).

Nguyen Xuan Dang, Pham Trong Anh, Nguyen Xuan Vinh, Nguyen Vu Khoi and Le Hong Tuyen 2001. Hairy-nosed otter (Lutra sumatrana) in Vietnam: species re-discovery and conservation status. In Proceedings of the Biology Workshop in Hanoi: July 2-5, 2001.

Nguyen Xuan Vinh 2000. Development of Benthic Habitat Maps and GIS (Geographic Information System) Modelling to Support Coastal Zone Management in Phu Quoc, Vietnam. Graduate report. Oregon State University.

Nguyen Xuan Vinh 1997. Current exploitation of fish resource in the buffer zone of Nam Cat Tien National Park. Report to the John D. and Catherine T. Mac Arthur Foundation. 9pp. Aug. 1997.

Nguyen Xuan Vinh 1995. Conservation of Marine Turtles in Vietnam. Graduate report to CRES. 25pp. Hanoi: Sept 1995.

Nguyen Ngoc Lam, Nguyen Xuan Vinh 1994. Composition and distribution of marine algae at small islands South of Phu Quoc Island, Kien Giang Province. WWF project VN0011. 10pp. Apr. 1994.

Nguyen Xuan Vinh 1993. A preliminary study: Present status of aquatic biological resources at Phu Quoc Island (Littoral and Sub-littoral zones). Report to the Institute of Geography, Hanoi. 12pp. Nov. 1993.

Nguyen Ngoc Lam and Nguyen Xuan Vinh 1993. Composition and distribution of marine algae at Cau Island, Binh Thuan Province. WWF project VN0011. 10pp. Aug. 1993.

Nguyen Ngoc Lam and Nguyen Xuan Vinh 1993. Composition and distribution of marine algae at Mun Island, Khanh Hoa Province. WWF Project VN0011.

Nguyen Xuan Vinh 1992. Observations on the cultivation of the Mud Crab (Scylla serrata) in Can Gio Mangrove forest, HCMC. Report to Department of Aquatic Ecology, ITB. 4pp. 1992.

Posters and Presentations

Lai Tung Quan, 11/2008, Solution to mitigate the impacts of Ba Ha hydropower dam on biodiversity and people in Phu Yen province, Viet Nam (International Conference presentation in Mekong Mainstream Dams: People’s Voices across Borders, Bangkok – Thailand).

Bui Van Lai,…Lai Tung Quan,.., 2008, An existing unique crab species in Con Dao archipelago, Vietnam. Vung Tau scientific and technology Newsletter, Volume 3/2008.

Tu Nguyen Van, Jea-chil Jung, Huyn-You Chang, Jung-Hwan Kim, Tai-Jin Kim 2008. The Enhancement of Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus) Productivity by Means of Oxygen Enriched Air. International spring symposium of Korean Society of Biochemical and Biotechnology, Korea.

Lai Tung Quan, 11/2006, Land law of Viet Nam (Conference presentation in Mekong Regional Conference on Tree Plantations, Cambodia)

Lai Tung Quan, 4/2006, Policies, institutions and market dealing with Gums and Resins in Viet Nam (Conference presentation in Gums and Resins Workshop in Araku, India)