PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

Nhân sự

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Trưởng phòng

PGS.TS. NCVCC.

Điện thoại: 0908097298

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

E-mail: bbgthao@yahoo.com

     

Kế toán Trưởng

CN.

Điện thoại: 0373560669

 

Lưu Thị Hoa

E-mail: luuthihoakt3@yahoo.com.vn

     

Chuyên viên

ThS.

Điện thoại: 0989986781

 

Nguyễn Thị Hiền Lương

E-mail: nguyenthihienluong.tnmt@gmail.com

     

Chuyên viên

Nguyễn Thị Ngọc Quế

Điện thoại: 0978603465

   

E-mail: ntnq33@yahoo.com

     

Chuyên viên

CN.

Điện thoại: 0964922128

 

Nguyễn Thị Dung

E-mail: dungqlnn13c@gmail.com

     

Tạp vụ

Phùng Thị Cảnh

 
     

Chuyên viên

ThS.

Điện thoại: 0906808311

 

Nguyễn Đăng Hoàng Vũ

E-mail: nguyendanghoangvu888@gmail.com

     

Phụ trách điện nước

Nguyễn Văn Thể

Điện thoại: 0382395915

     

Bảo vệ (đội trưởng)

Phùng Văn Cần

Điện thoại: 0985109364

     

Bảo vệ

Hồ Sỹ Ka

 
     

Bảo vệ

Nguyễn Văn Hồng

 
     

Bảo vệ

Hoàng Nghĩa Sự

 
     

Phó Trưởng phòng

KS.

Điện thoại: 0984337276

(đã nghỉ hưu)

Hoàng Văn Lâm

E-mail: tonghop74@yahoo.com.vn