PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

Địa chỉ: 9/621 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:  028.38978798 ;  Fax: 028. 38978798

CHỨC NĂNG NHIÊM VỤ
– Đảm bảo công tác hành chính, văn thư lưu trữ.
– Đảm bảo công tác Quản lý tài chính:
+ Quản lý và thanh quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh phí hoạt động không thường xuyên, kinh phí nhiệm vụ khoa học.
+ Quản lý và thanh quyết toán các HĐ nghiên cứu khoa học, HĐ triển khai ứng dụng, HĐ dịch vụ KHKT, các dự án nước ngoài.
– Đảm bảo công tác tổ chức nhân sự:
+ Thực hiện chế độ tăng lương thường xuyên và tăng lương trước thời hạn;
+ Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho cán bộ viên chức, công chức và người lao động.
+ Tuyển dụng, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ; thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu, ốm đau, thai sản;
+ Thực hiện công tác thi đua khen thưởng;
– Quản lý tài sản công, các trang thiết bị máy móc và vật tư của Viện.
– Đảm bảo công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa nhỏ.
– Quản lý đào tạo và hợp tác quốc tế:
+ Thực hiện công tác đào tạo chung của Viện và nhiệm vụ Đào tạo sau đại học (bậc Tiến sĩ).
+ Đảm bảo công tác hợp tác quốc tế về các thủ tục cán bộ đi công tác và học tập ở nước ngoài, đón tiễn khách nước ngoài, hội nghị quốc tế, tập huấn kỹ thuật.
– Làm kế hoạch và tổng hợp báo cáo hoạt động của các đơn vị trong Viện. Tham mưu nghiệp vụ cho Lãnh đạo viện.