PHÒNG CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM

GIÁM ĐỐC

TS.NCVC. Đỗ Đăng Giáp

Điện thoại: 0985558589
E-mail: dodanggiap@gmail.com , dodanggiapitb@gmail.com

PHÓ GIÁM ĐỐC

TS.NCVC. Bùi Đình Thạch
Điện thoại: 0903679582
E-mail: thachdinhbui@yahoo.com.vn

CÁN BỘ

TS.NCVC. Ngô Văn Trí
Điện thoại: 0933304977
Email: triitb@yahoo.com