PHÒNG CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM

PHÒNG THÍ NGHIÊM TRỌNG ĐIỂM
Địa chỉ liên hệ: 9/621 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:                   Fax:
Email:

Các nhóm nghiên cứu
– Công nghệ Vi nhân giống
– Công nghệ Phôi soma
– Công nghệ Quang tự dưỡng
– Công nghệ Di truyền
– Công nghệ Các chất có hoạt tính sinh học
– Triển khai và đào tạo
– Quản lý thiết bị
Hội đồng chuyên ngành phòng thí nghiệm trọng điểm

– Hội đồng chuyên ngành phòng thí nghiệm trọng điểm phía Nam về Công nghệ tế bào thực vật được thành lập theo q uyết định số 2287/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.
– Danh sách gồm 05 thành viên: GS. TS. Bùi Chí Bửu (Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam), GS.TS. Trần Linh Thước (ĐH. KHTN Tp. HCM), PGS. TS. Ngô Xuân Bình (ĐH. Nông Lâm, ĐH. Thái Nguyên), PGS. TS. Dương Tấn Nhựt (Viện Sinh học Tây Nguyên), TS. Bùi Minh Trí (ĐH. Nông Lâm Tp. HCM).