PHÒNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT

TRƯỞNG PHÒNG

TS. Đỗ Đăng Giáp

ĐT: 0985558589 /028. 22189294

E-mail: dodanggiap2006@yahoo.com.vn, dodanggiap@gmail.com

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Trần Trọng Tuấn

ĐT: 0938 020553
E-mail: tuan216@gmail.com

 

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

TS. Trịnh Việt Nga

ĐT: 0938508989

E-mail: trinhvietnga@gmail.com

PGS. TS Nguyễn Thị Quỳnh 

ĐT: 0908477075 / 028. 38891132
E-mail: qtnguyen_vn@yahoo.com

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang 

ĐT: 0909170187

E-mail: nguyenthihuyentrang171@gmail.com

ThS. Đặng Thị Kim Thúy 

ĐT: 0984921268

E-mail: dtkthuy@gmail.com

ThS. Trần Thị Mỹ Trâm

ThS. Đỗ Đức Thăng

ThS. Nguyễn Thị Xuân Trang

ThS. Phạm Thị Thanh Thủy

ThS. Nguyễn Võ Thu Thảo

KS. Nguyễn Thị Thu Hằng

KTV. Trịnh Thị Hường

KTV. Trịnh Thị Thanh Vân

CỘNG TÁC VIÊN

TS. Thái Xuân Du

E-mail: thai.xuandu@gmail.com