PHÒNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT

Nhân giống in vitro và ex vitro cây hồ tiêu sạch bệnh quy mô pilot. Đề tài PTNTĐ 2010 Chủ nhiệm đề tài: TS. Thái Xuân Du.

Nghiên cứu xây dựng công nghệ vi nhân giống quang tự dưỡng bán tự động để sản xuất cây cấy mô (lan Dendrobium và hông Paulownia). Đề tài Sở KH&CN Tp.HCM. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh.

Bước đầu nghiên cứu vi nhân giống cây Đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitagawa). Đề tài cấp Cơ sở Viện SHNĐ. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh.

Ảnh hưởng của ánh sáng và CO2 lên sự biến dưỡng carbohydrate (đường và tinh bột) của cây Húng chanh (Coleus amboinicus Lour.) dưới điều kiện nuôi cấy quang tự dưỡng bơm khí trực tiếp. Đề tài PTNTĐ hướng CNSH. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh.

Hoàn thiện qui trình kỹ thuật nhân giống in vitro&ex vitro cây cọc rào (Jatropha curcas L.) để tăng hệ số nhân một số cây đầu dòng đã tuyển chọn được ở ngoài đồng ruộng. Đề tài PTNTĐ hướng CNSH. Chủ nhiệm đề tài: TS. Thái Xuân Du.

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất khoai lang Nhật tại huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Đề tài Sở KH&CN Đồng Nai. Chủ nhiệm đề tài: KS. Trịnh Việt Nga.

Xây dựng mô hình làm ổn định nhiệt độ và giảm sự nhiễm khi sử dụng ánh sáng tự nhiên trong vi nhân giống cây nhiệt đới ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài Thanh niên Viện SHNĐ Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Đăng Giáp.

Nghiên cứu xác định phương pháp nuôi cấy cải tiến tạo phôi soma cây Cọc rào (Jatropha curcas L.) có hiệu suất nhân giống cao, ổn định di truyền, chất lượng tốt nhằm phục vụ công tác giống cây trồng có tiềm năng sản xuất Biodiesel. Đề tài PTNTĐ hướng CNSH. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Đăng Giáp.

Ảnh hưởng của nuôi cấy quang tự dưỡng lên sự tích lũy hợp chất thứ cấp và tăng trưởng của cây Diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus Schum. & Thonn.). Đề tài  Sở KHCN TPHCM. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh.

Bước đầu dòng hóa in vitro cây Tre Mạnh Tông (Dendrocalamus asper). Đề tài cơ sở Viện SHNĐ. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Đăng Giáp.

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố lên khả năng sinh trưởng rễ cây Ba kích thiên (Morinda officinalis How.) trong bioreactor flow. Đề tài Thanh niên VSHNĐ. Chủ nhiệm đề tài: Trần Trọng Tuấn.

Xây dựng quy trình nhân giốngin vitro cây Húng tây Thymus vulgaris L. Đề tài cơ sở VSHNĐ. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Như Hiến.

Ảnh hưởng của nuôi cấy quang tự dưỡng lên sự tích lũy hợp chất thứ cấp và tăng trưởng của cây Diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus Schum. & Thonn.). Đề tài  Sở KHCN TpHCM. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh.

Multi-beneficial measure for mitigation of climate change in Vietnam and Indochina countries by development of biomass energy. Đề tài do JICA tài trợ. Cơ quan chủ trì: ĐHKHTN Hà Nội. Chủ nhiệm đề tài nhánh: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh.

Nghiên cứu xây dựng công nghệ sản xuất sinh khối tế bào và rễ Sâm Ngọc Linh in vitro. Đề tài cấp nhà nước (Phòng Thí Nghiệm Trọng Điểm).

Nghiên cứu sự tăng trưởng in vitro trong hệ thống vi nhân giống quang tự dưỡng của một số loài cây cho tinh dầu thuộc họ Lamiaceae phát sinh từ nuôi cấy tạo phôi soma. Đề tài thuộc Quỹ phát triển  KH và CN Quốc gia (NAFOSTED); Hướng: KHSS. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Thị Quỳnh

Ứng dụng một số giải pháp công nghệ sinh học trong chọn tạo giống và nhân các dòng ớt cay ưu tú nhằm phát triển các dòng ớt cay lai F1 có yếu tố bất dục đực bào chất (CMS). Đề tài Sở khoa học và công nghệ TPHCM. Phối hợp với Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (SSC) chủ trì, Người thực hiện đề tài: PGS.TS Nguyễn Thị Quỳnh

Nghiên cứu nuôi tế bào cây Xạ đen (Celastrus hindsii Benth. et Hook) bằng bioreactor. Đề tài PTNTĐ hướng CNSH. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Trọng Tuấn.

Xây dựng quy trình sản xuất sinh khối cây lan gấm (Anoectochilus Formosanus)  có hoạt tích sinh học bằng kỹ thuật nuôi cấy mô trên môi trường lỏng. Đề tài PTNTĐ hướng CNSH. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Đăng Giáp.

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số dịch chiết hữu cơ lên khả năng sinh trưởng của cây lan Thạch hộc tía (Dendrobium officinale Kimuraet migo) nuôi cấy in vitro. Đề tài cơ sở. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang.