PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỘNG VẬT

TRƯỞNG PHÒNG

TS. NCVC. Lê Thành Long
Điện thoại: 01665167243, 028.22157309
Email: lelong2510@gmail.com
Chuyên môn: Sinh học, Động vật chuyển gene, Tế bào gốc phôi, Sinh học phân tử tiến hóa của động vật

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG              

TS. NCVC. Trần Cẩm Tú
Điện thoại: 0986512121, 028.22157309
Email: camtu79@gmail.com
Chuyên môn: Sinh học động vật, Công nghệ tế bào động vật, tế bào gốc, tế bào mầm, tế bào gốc phôi

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

GS. TS. NCVCC. Hoàng Nghĩa Sơn
Điện thoại: 028.22157508 Fax: 028.38978791
Email: hoangnghiason@itb.ac.vn
Chuyên môn: Nông nghiệp, Sinh học sinh sản động vật, Cấy truyền phôi động vật, Công nghệ tế bào động vật

PGS. NCVCC. Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại: 0908097298, 028.22157309
Email: bbgthao@yahoo.com; bbgthao@itb.ac.vn
Chuyên môn: Bảo vệ thực vật, Côn trùng trong y, sinh học. Định danh, phân loại các loại nhện hại và nhện bắt mồi

KS. Nguyễn Thị Hồng Vân
Điện thoại: 0908504039, 028.22157309
Email: hongvanitb@yahoo.com.vn
Chuyên môn: Nông nghiệp, Đấu tranh sinh học, Bảo vệ thực vật

ThS. Lê Phúc Chiến
Điện thoại: 0907348312, 028.22157309
Email: lephucchien@gmail.com
Chuyên môn: Hóa sinh, Hóa sinh, Sinh học phân tử