PHÒNG CÔNG NGHỆ GEN THỰC VẬT

TRƯỞNG PHÒNG

TS. NCVC. Phan Tường Lộc
E-mail: locphan@itb.ac.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Hoàng Văn Dương
E-mail: hoangvanduong.et@gmail.com

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

TS. Trần Thị Ngọc Hà

E-mail: ngocha1216@gmail.com