PHÒNG CÔNG NGHỆ BIẾN ĐỔI SINH HỌC

TRƯỞNG PHÒNG

TS. NCVC. Lê Thị Ánh Hồng 
Điện thoại: 0908802050
E-mail: anhhongbi@yahoo.com; lehong@uni-bonn.de

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Võ Thị Kiều Thanh
Điện thoại: 028-22157511
E-mail: thanhvtk@itb.ac.vn

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

TS. Lê Chiến Phương
Điện thoại: Di động: 0913754095

ThS. Dương Đức Hiếu
Điện thoại: 028.38978795 Di động: 0903633601
E-mail: hieuitb@yahoo.com ; hieudd@itb.ac.vn

ThS. Phan Văn Dân
Điện thoại: 0912915952
E-mail: phandan15@gmail.com

ThS. Lê Thị Hồng Chuyên
Điện thoại: 0939738017
E-mail: lethihongchuyen@yahoo.com; lethihongchuyen75@gmail.com

ThS. Bạch Ngọc Minh
Điện thoại: 0972771644
E-mail: greensi@gmail.com

CN. Trần Quang Vinh
Điện thoại: 0989378825
E-mail: quangvinh_trang@yahoo.com

CN. Nguyễn Hoàng Hải
Điện thoại: 01284118123
E-mail: hainguyenhoang90@yahoo.com

KS. Nguyễn Duy Tân
Điện thoại: 0982971654
E-mail: duytan0028@gmail.com

CN. Vũ Thị Lan Anh
Điện thoại: 0933099020
E-mail: lananh06sh@gmail.com