PHÒNG CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC

 

TS. NCVC. Bùi Đình Thạch – Trưởng phòng
Điện thoại: 0903679582
E-mail: thachdinhbui@yahoo.com.vn

TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh – Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0983007697
E-mail: nhuquynhbmtsh@yahoo.com; quynhntn@itb.ac.vn

ThS. Nguyễn Thị Tú Oanh
Điện thoại: 0978386652
E-mail: tuoanhnguyen11121997@gmail.com

ThS. Trịnh Thị Bền
Điện thoại: 01699187788
E-mail: benttsh@gmail.com

ThS. Lê Nguyễn Tú Linh
Điện thoại: 01694345900
E-mail: tieuhan_101@yahoo.com.

ThS. Trần Thị Linh Giang
Điện thoại: 09737359837
E-mail: tranlinhgiang15190@gmail.com

KS. Vũ Quang Đạo
Điện thoại: 0984057890
E-mail: vqdao90@gmail.com