PHÒNG CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC

Hướng nghiên cứu cơ bản: 
– Nghiên cứu ứng dụng và sản xuất các chế phẩm làm tăng tính kháng bệnh cho cây trồng.
– Nghiên cứu tách chiết, thu nhận và ứng dụng các hoạt chất nguồn gốc thực vật trong nông nghiệp và dược liệu.
– Nghiên cứu ảnh hưởng của các tác nhân elicitor ngoại bào lên tính miễn dịch thực vật và động vật.
– Nghiên cứu sử dụng chất kích thích sinh trưởng thế hệ mới ảnh hưởng đến sinh lý thực vật.

Hướng nghiên cứu ứng dụng: 
– Sản xuất và ứng dụng vi vật liệu (trong đó bao gồm cả vật liệu NANO) trong lĩnh vực nông nghiệp và y dược học.
– Sản xuất và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học có nguồn gốc từ thực vật trong nông nghiệp và dược phẩm.
– Sản xuất chế phẩm tăng khả năng kháng bệnh của cây trồng và vật nuôi.