PHÒNG CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC

Bài báo

– Bùi Đình Thach, Nguyễn Thị Thu Kiều, Nguyễn Hữu Hổ, Đặng Văn Sơn, Trùng Văn Trung (2011). Điều tra và xác định hàm lượng hoạt chất tribulosin trong cây tật lê (Tribulus terrestris L.) phân bố ở Việt Nam. Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên lần thứ 4 (ISSN 1859-4425): 1301-1304. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 

– Nguyen Anh Dung, Nguyen Thi Ngoc Ha, Dang Thi Hong Van, Nguyen Thi Lan Phuong, Nguyen Thi Nhu Quynh, Dinh Minh Hiep, Le Van Hiep, 2011, Chitosan nanoparticle as a novel delivery system for A/H1n1 influenza vaccine: safe property and immunogenicity in Mice, World Academy of Science, Engineering and Technology 60.

– Nguyễn Thị Như Quỳnh, Lê Thị Ánh, Hứa Quyết Chiến, Nguyễn Tiến Thắng, 2012, Nghiên cứu gắn enzim cellulase và thuốc nhuộm huỳnh quang vào hạt nano Mg/Al LDH (layered double hydroxides) bằng cách sử dụng hiệu ứng nhớ. Tạp chí Công nghệ sinh học, 9(4B).

– Bùi Đình Thạch, Vũ Văn Độ, Trịnh Ngọc Đức, Ngô Kế Sương (2012). Khảo sát hoạt tính kích thích tính kháng một số virus gây bệnh trên cây Hồ tiêu (Piper nigrum) nuôi in vitro nhờ glycoprotein có nguồn gốc từ cây Sâm nam (Boerhavia diffusa). Tạp chí Phát triển khoa học và Công nghệ. 2 (15): 69-83.

– Bùi Đình Thach, Nguyễn Minh Hiếu, Phạm Thị Phương Uyên, Ngô Kế Sương, Nguyễn Hữu Hổ (2012). Tạo nguyên liệu in vitro và bước đầu khảo sát khả năng tạo rễ tơ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.). Tạp chí sinh học, 34(3se), 161-169. 

– Nguyen, T. Nhu Quynh, Le, Van Anh; Hua, Quyet Chien; Nguyen, Tien Thang (2014). Enhancing insecticide activity of anacardic acid by intercalating it into MgAl layered double hydroxides. Journal of Vietnamese Enviroment, 6(3): 208-211. 

– Bui Dinh Thach, Le nguyen Tu Linh, Nguyen Thi Thuy Van, Trinh Thi Ben, Mai Truong, Nguyen Huu Ho. (2014), A study on the formation and development of Panax bipinnatifidus Seem. adventitious root. Journal of Developmental Biology and Tissue Engineering. 6(1):1-7.

– Bùi Đình Thạch, Hoàng Nghĩa Sơn, Đoàn Chính Chung, Đỗ Minh Sĩ, Lê Thành Long, Nguyễn Hữu Hổ, Ngô Kế Sương (2014), Plumbagin cảm ứng một số đặc tính apoptosis của tế bào HepG2. Tạp chí sinh học, 36(2): 247-252.

– Bùi Đình Thạch, Phan Tường Lộc, Hồ Văn Duy Lương, Lê Tấn Đức, Nguyễn Hữu Hổ, Ngô Kế Sương (2014), Xác định tương quan di truyền cây bạch tật lê (Tribulus terrestris L.) phân bố ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52(2D): 254-261.

– Bùi Đình Thạch, Nguyễn Phạm Ái Uyên, Lê Nguyễn Tú Linh, Lê Hải Ánh, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Khắc Duy, Ngô Kế Sương (2015), Tối ưu hóa điều kiện tách chiết Plumbagin có khả năng kháng sâu tơ từ rễ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.). Tạp chí Công nghệ Sinh học 13(4A): 1287-1294.

– Bui Dinh Thach, Le Nguyen Tu Linh, Diep Trung Cang, Trinh Thi Ben, Tran Thi Linh Giang, Nguyen Pham Ai Uyen, Ngo Ke Suong (2016). Protocol establishment for multiplication and regeneration of Polyscias fruticosa L. Harm. An important medicinal plant in Vietnam.  European Journal of Biotechnology and Genetic Engineering.  3(1): 31-37.

– Bui Dinh Thach, Le Nguyen Tu Linh, Nguyen Khac Duy, Trinh Thi Ben, Tran Thi Linh Giang, Nguyen Pham Ai Uyen, Ngo Ke Suong and Nguyen Van Du (2016). Preliminary selection and in vitro propagation of amorphophallus species with high content of glucomannan distributed in Vietnam. European Journal of Advanced Research in Biological and Life Sciences. 4 (1): 1-7.

 • Bui Đinh Thach, Vu Quang Dao, Tran Thi Linh Giang, Diep Trung Cang, Le Nguyen Tu Linh, Trinh Thi Ben, Nguyen Pham Ai Uyen, Ngo Ke Suong (2017). Antioxidant and antityrosinase activities of flavonoid from Blumea balsamifera (L.) DC. Leaves extract. European Journal of Research in Medical Sciences. 5(1), 1-6.
 • Le Nguyen Tu Linh, Bui Dinh Thach, Tran Thi Linh Giang, Vũ Quang Dao Trịnh Thi Ben, Nguyen Pham Ai Uyen, Diep Trung Cang, Nguyen Thanh Huy, Ngo Ke Suong (2017). Inbibitor xanthine oxidase of extract Blumea balsamifere L.(DC) leaves (Asteraceae). European Journal of Research in Medical Science 5(1), 16-23.
 • Bui Đinh Thach, Vu Quang Dao, Tran Thi Linh Giang, Le Nguyen Tu Linh, Trinh Thi Ben, Nguyen Pham Ai Uyen & Nguyen Hoang Dung (2017). Inhibitor effect of flavonoid from Blumea balsamifera (L.) DC leaves extract on melanin synthesis in cultured B16F10 cell line and Zebrafish. European Journal of Research in Medical Sciences. 5(2), 31-36.
 • Tran Thi Linh Giang, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Khac Duy, Le Nguyen Tu Linh, Trinh Thi Ben, Nguyen Pham Ai Uyen, Bui Đinh Thach (2017). Antioxidant properties of flavonoids extracted from some Vietnamese medicinal plants. European Journal of Advanced Research in Biological and Life Science. 5(1), 1-8.
 • Trinh Thi Ben, Le Nguyen Tu Linh, Diep Trung Cang, Tran Thi Linh Giang, Nguyen Pham Ai Uyen, Bui Dinh Thach (2018). Protocol establishment for regeneration of Curcuma aromatic an important medicinal plant in Vietnam. Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences. 8(3), 542-551.
 • Bùi Đình Thạch, Trần Thị Linh Giang, Nguyễn Khắc Duy, Nguyễn Thành Nhân, Lê Nguyễn Tú Linh, Lê Thành Long, (2017). Đánh giá sự ảnh hưởng của cao chiết cây Con khỉ (Pseuderanthemum bracteatum) lên dòng tế bào ung thư biểu mô gan HepG2. Công nghệ sinh học. 15(3A), 155-160.
 • Trần Thị Linh Giang, Lê Nguyễn Tú Linh, Trịnh Thị Bền, Nguyễn Phạm Ái Uyên, Vũ Quang Đạo, Nguyễn Thái Hoàng Nam, Bùi Đình Thạch, (2017). Hoạt tính kháng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) của cao chiết chứa plumbagin từ rễ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica). Công nghệ sinh học. 15(3A), 147-150.
 • Lê Nguyễn Tú Linh, Bùi Đình Thạch, Trần Thị Linh Giang, Vũ Quang Đạo, Trịnh Thị Bền, Nguyễn Phạm Ái Uyên, Ngô Kế Sương, (2017). Đánh giá độc tính của cao chiết lá cây Đại bi (Blumea balsamifera L.(DC)) trên mô hình chuột nhắt trắng. Công nghệ sinh học. 15(3A), 31-37.
 • Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Phong, Nguyễn Tiến Thắng, (2017). Tính ức chế tyrosinase và diệt ấu trùng sâu tơ (Plutella xylostella) của anacardic acid được tách chiết từ dầu vỏ hạt điều. Công nghệ sinh học. 15(3A), 225-232. Tạp chí CNSH. 15(4A), 261-266.
 • Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Phương Phong, Nguyễn Tiến Thắng, (2017). Ảnh hưởng của phức họp LDH-AnAc lên sự phát triển của một số chủng vi sinh vật đất.
 • Nguyễn Thị Như Quỳnh, Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Tiến Thắng, (2018). Đánh giá an toàn sinh học của phức hợp MgAl LDH-anacardic acid trên cây rau cải ngọt (Brassica intergrifolia) và chuột. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 16(2) 319-325.
 • Nguyễn Thị Như Quỳnh, Dương Đức Hiếu, Nguyễn Thị Phương Phong, Nguyễn Tiến Thắng, (2018). Ảnh hưởng của chế phẩm nano FeAl LDHs làm giảm tác hại của phèn lên cây lúa (Oryza saitva L. IR841-85) trong nhà lưới. Tạp chí Bảo Vệ thực vật. 2(277), 42-48.
 • Bui Dinh Thach, Le Nguyen Tu Linh, Tran Thi Linh Giang, Trinh Thi Ben, Bui Van Thien, Vu Quang Dao, Le Kim Thach, Nguyen Thi Hai Yen and Ngo Ke Suong, (2019). Pharmacognostic characterization and development of standardization parameters for the quality control of Clinacanthus nutans. International Journal of Green and Herbal Chemistry. 8(2) 126-135.
 • Bui Duy Du, Doan Thi Bich Ngoc, Nguyen Duy Thang, Le Nghiem Anh Tuan, Bui Dinh Thach, Nguyen Quoc Hien, (2019). Synthesis and in vitro antifungal efficiency of alginate-stabilized Cu2O-Cu nanoparticles against Neoscytalidium dimidiatum causing brown spot disease on dragon fruit plants (Hylocereus undatus). Vietnam J. Chem. 57(3) 318-323.
 • Nghia Son HOANG, Dinh Thach BUI, Tran Nhan Tam NGUYEN, Van Son DANG, (2020). A new species of Helicteres (Malvaceae) from southern Vietnam. Taiwania, 65(3), 321-325.
 • Doan Thi Bich Ngoc, Bui Duy Du, Le Nghiem Anh Tuan, Bui Dinh Thach, Chu Trung Kien, Dang Van Phu, Nguyen Quoc Hien (2020). Study on Antifungal Activity and Ability Against Rice Leaf Blast Disease of Nano Cu-Cu2O/Alginate. Indian Journal of Agricultural Research. (54):802-806.
 • Tran Thi Linh Giang, Le Kim Thach, Le Nguyen Tu Linh, Vu Quang Dao, Trinh Thi Ben, Bui Dinh Thach, (2020). Evaluation of acute and sub-acute oral toxicity of Clinacanthus nutans leaves extract in mice. International Journal of Current Pharmaceutical Research. 12(4), 33-36.
 • Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Tiến Thắng, (2020). Ảnh hưởng của vi nhũ chitosan-dầu neem đến sâu khoang hại rau (Spodoptera litura) trong phòng thí nghiệm. Tạp chí Bảo vệ thực vật. 1, 8-13.
 • Lê Phúc Chiến, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Bảo Trân, Trần Phi Hoàng, Hồ Thái Như Quỳnh, Trần Cẩm Tú, Nguyễn Thị Như Quỳnh. (2020). Nghiên cứu độc tính cấp (LD50) của chế phẩm vi nhũ tương CND trên chuột nhắt trắng (Mus musculus var. albino). Tạp chí Khoa học công nghệ và thực phẩm. 20(1), 68-75.
 • Le T. Huong, Ly N. Sam, Bui D. Thach, Do N. Dai and Isiaka A. Ogunwande (2021). Chemical composition of essential oils and antimicrobial activity of Amomum cinnamomeum from Vietnam. Chemistry of Natural Compounds. 53(3), 574-577.
 • Trinh Thi Ben, Le Nguyen Tu Linh, Tran Thi Linh Giang, Vu Quang Dao, Nguyen Thi Tu Oanh, Luu Van Dang, Bui Dinh Thach. (2021). The effects of organic fertilizer and planting type on growth and yield of Curcuma aromatic. Indian Journal of Agricultural Research. 1-5.
 • Tran Thi Linh Giang, Le Phan Quynh Nhu, Trinh Thi Ben, Le Nguyen Tu Linh, Vu Quang Dao, Nguyen Thi Tu Oanh, and Bui Dinh Thach (2021). Hepatoprotective Activity Of Ethanol Extract Of Helicteres Isora L. Against Paracetamol Intoxication In Mice. Biosc.Biotech.res. Comm. 14(4).
 • Trinh T.B., Le N.T.L., Tran T.L.G., Vu Q.D., Nguyen T.T.O., Luu V.D., Nguyen P.T.T. and Bui D.T (2021). Establishment of in vitro adventitious root cultures, analysis of phenolics and curculigoside Contents in Curculigo orchioides. Biosc. Biotech. res. Comm. 14(2), 518-524.
 • Quynh Nguyen thi Nhu and Tam Nguyen Thi Thanh (2021). Effect of chitosan-neem oil- microelmusion on Sitophilus oryzae. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology- IWAMSN. ELE-P09, 346.
 • Tran Thi Linh Giang, Le Phan Quynh Nhu, Bui Van Thien, Trinh Thi Ben, Le Nguyen Tu Linh, Vu Quang Dao, Nguyen Thi Tu Oanh, Le Huy Tuan and Bui Dinh Thach (2021). Development of An Efficient Protocol for Rapid Propagation of Curculigo orchioides using leaf explant culture. Bioscience Biotechnology Research Communications Vol 14 No (4), 1514-1519.
 • Doan C.C., Le T.L., Ho N.Q. C., Tran T. L. G., Le N. T. L., Vu Q. D., La T. H. L., Nguyen T. P. T., Hoang N. S., (2021). Investigation of bioactive chemical constitutes and anti-cancer activity of ethanol extract of Curcuma singularis Gagnep rhzomes. Natural Product Research. DOI: 10.1080/14786419.2021.2005595.
 • Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Đình Tứ, Dương Đức Hiếu, (2022). Ảnh hưởng của vi nhũ chitosan-dầu neem đến hiệu quả kháng bệnh sần rễ cây hồ tiêu (Piper nigrum L.). Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2022. 1358-1363.
 • Trần Thị Thu Phương, Bùi Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Vũ Thị Lan Hương. (2022). Khảo sát tiềm năng kích thích tăng trưởng thực vật của một số chủng vi khuẩn Asaia sp.. Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2022. 1364- 1370.
 • Hieu, D. D., Nga, B. T. T., Tuan, T. A., Trang, C. N. M., Canh, T. T., An, T. H. T., Quynh, N. T. N. and Xuyen, N. T., (2022). Using nematode communities as an indicator of soil quality assessment for pepper (Piper nigrum L.) growing. International Journal of Agricultural Technology 18(4):1521-1538.

 

Sách
– Nguyễn Tiến Thắng (Chủ biên) (2005), Hóa protein, NXB Đại học Quốc gia TP HCM.