Cập nhật lúc: 24/01/14 9:50 AM

Nghiệm thu thành công đề tài Phòng thí nghiệm Trong điểm “Nghiên cứu biến nạp gen kháng sâu Bt vào cây mía (Saccharum officinarum L.) bằng phương pháp sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens”

Trong năm 2013, Th.s. Phan Tường Lộc, Phòng Công nghệ Gen, đã nghiệm thu thành công đề tài thuộc Phòng Thí nghiệm Trọng điểm phía Nam về Công nghệ Tế bào Thực vật “Nghiên cứu biến nạp gen kháng sâuBt vào cây mía (Saccharum officinarum L.) bằng phương pháp sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

Đề tài đã thực hiện chuyển gen kháng sâu Bt tổng hợp cry1Ab và gen Btlai tổng hợp cry1B-cry1Ab vào giống mía Suphanbury 7. Ba dòng mía chuyển gen cry1Ab và 1 dòng mía chuyển gen cry1Bcry1Ab đã được xác định thông qua các phân tích PCR và Southern blot.