Cập nhật lúc: 2/04/15 9:48 PM

Nghiệm thu thành công đề tài biến nạp gen tạo acid béo omega-7 biểu hiện ở hạt lúa

Sau nghiệm thu tại cơ sở (Viện Sinh học nhiệt đới), được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (HLKH&CNVN), vào ngày 30/12/2013 đề tài “Nghiên cứu tăng phẩm chất hạt lúa thông qua biến nạp gen tạo acid béo omega-7 biểu hiện chuyên biệt ở hạt” (Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hữu Hổ, kinh phí 300 triệu, thời gian thực hiện 2011-2012) đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Viện HLKH&CNVN thông qua với kết quả đạt loại khá. Buổi họp nghiệm thu diễn ra dưới sự điều khiển của GS. TS. Lê Trần Bình (Chủ tịch Hội đồng), hai thành viên phản biện là PGS. TS. Chu Hoàng Hà (Viện Công nghệ sinh học, Hà Nội) và PGS. TS. Nguyễn Văn Đồng (Viện Di truyền nông nghiệp, Hà Nội) cùng 04 thành viên khác cũng thuộc Viện Công nghệ sinh học và Viện Di truyền nông nghiệp (thư ký buổi họp là TS. Nguyễn Quốc Thông).