Cập nhật lúc: 2/04/15 9:47 PM

Kết quả bước đầu đề tài “Nghiên cứu xây dựng công nghệ sản xuất sinh khối tế bào và rễ Sâm Ngọc Linh in vitro”

Qua một năm nỗ lực thực hiện của các thành viên tham gia, đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng công nghệ sản xuất sinh khối tế bào và rễ Sâm Ngọc Linh in vitro” (Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hữu Hổ, thư ký: TS. Phan Tường Lộc, kinh phí: 2,96 tỷ, thời gian thực hiện: 2012-2015) đã công bố được 02 bài trên một số tạp chí khoa học chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

Mai Trường, Trần Thị Ngọc Hà, Phan Tường Lộc, Lê Tấn Đức, Trần Trọng Tuấn, Đỗ Đăng Giáp, Bùi Đình Thạch, Phạm Đức Trí, Nguyễn Đức Minh Hùng, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Văn Kết, Trần Công Luận, Nguyễn Hữu Hổ (2013) Nghiên cứu nuôi cấy mô sẹo có khả năng sinh phôi và phôi soma sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.). Tạp chí Sinh học 35(3se): 145-157.

Trần Thị Ngọc Hà, Mai Trường, Phan Tường Lộc, Lê Tấn Đức, Bùi Đình Thạch, Trần Trọng Tuấn, Đỗ Đăng Giáp, Phạm Đức Trí, Nguyễn Văn Kết, Trần Công Luận, Nguyễn Hữu Hổ (2013) Bước đầu nghiên cứu tạo rễ tơ sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) nhờ vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 51(5B): 334 – 338.