Cập nhật lúc: 22/11/14 12:37 AM

Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh Thái – Tài Nguyên Sinh Vật

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật dự kiến tổ chức hội nghị toàn quốc về Sinh Thái, Tài Nguyên Sinh Vật lần thức 6 vào tháng 10 năm 2015.

Hội nghị được phân làm 04 tiểu ban: Tiểu ban 1. Sinh thái học và Môi trường, Tiển ban 2. Động vật, Thực vật Việt Nam, Tiểu ban 3. Đa dạng sinh học và bảo tồn, Tiểu ban 4. Tài nguyên sinh vật và sử dụng bền vững.

Thời gian đăng kí tham gia hội nghị đến 28/02/2015, thời gian gửi bài từ 01/03/2015 đến 30/05/2015.

Thông tin chi tiết :TBHNTQ6