Cập nhật lúc: 15/02/14 5:24 AM

Đoàn kiểm tra liên Bộ kiểm tra đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của Phòng thí nghiệm trọng điểm phía Nam về Công nghệ tế bào thực vật – Viện Sinh học nhiệt đới

Từ ngày 1/10 đến 22/10/2013, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được truyền đạt tại công văn số 7923/VPCP-KGVX ngày 08/10/2012 của Văn phòng Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện Đề án xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm giai đoạn 2000 – 2010, qua phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì các buổi họp tiến hành kiểm tra, đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của các Phòng thí nghiệm trọng điểm (PTNTĐ) trong cả nước trong đó có PTNTĐ phía Nam về Công nghệ tế bào thực vật – Viện Sinh học nhiệt đới.
Ngày 15 tháng 10 năm 2013, Viện Sinh học nhiệt đới đã tổ chức tiếp đón Đoàn kiểm tra đến làm việc. Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến làm trưởng đoàn và Lãnh đạo/cán bộ các Vụ chuyên ngành. Sau kiểm tra, Bộ sẽ có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kiên quyết đối với những PTNTĐ hoạt động kém hiệu quả; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả khai thác và sử dụng các PTNTĐ.