Cập nhật lúc: 24/06/21 10:34 AM

CÔNG ĐOÀN – ĐOÀN THANH NIÊN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 – 2022

1. Nguyễn Thị Như Quỳnh – Chủ tịch
2. Trần Trọng Tuấn – Phó chủ tịch
3. Trần Cẩm Tú – Phó chủ tịch
4. Lê Thị Ánh Hồng – Ủy viên.
5. Phan Tường Lộc – Ủy viên.
6. Nguyễn Văn Tú –  Ủy viên.
7. Trần Quang Vinh – Ủy viên.

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2021

1. Đỗ Đức Thăng, Bí thư.
2.      , Ủy viên.
3.         , Ủy viên.

Số đoàn viên: 30, trong đó 17 nữ, 13 nam.