Cập nhật lúc: 2/12/22 4:12 PM

CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN SHNĐ

Các phòng chuyên môn:

1. Phòng Công nghệ Gen Thực vật

2. Phòng Công nghệ Sinh học Động vật

3. Phòng Công nghệ Tế bào Thực vật

4. Phòng Vi sinh

5. Phòng Công nghệ Biến đổi Sinh học

6. Phòng Các chất có Hoạt tính Sinh học

7. Phòng Sinh thái

8. Phòng Tài nguyên Sinh vật

9. Phòng Công nghệ và Quản lý Môi trường

10. Bảo tàng Động Thực vật

Đơn vị quản lý nghiệp vụ:

+ Phòng Quản lý Tổng hợp

+ Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Tế bào Thực vật

 

 Số lượng cán bộ, viên chức

Tổng số cán bộ viên chức: 117. Số cán bộ biên chế: 69. Số cán bộ hợp đồng: 48.

Học hàm, học vị

Số lượng

PGS

04

Tiến sĩ/TSKH

22

Thạc sĩ

22

Cử nhân

53

 Khác

9

 

Sơ đồ tổ chức Viện