CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN SHNĐ

Các phòng chuyên môn: 1. Phòng Công nghệ Gen Thực vật 2. Phòng Công nghệ Sinh học Động vật 3. Phòng Công nghệ Tế bào Thực vật 4. Phòng Vi sinh 5. Phòng Công nghệ Biến đổi Sinh học 6. Phòng Các chất có Hoạt tính Sinh học 7. Phòng Sinh thái […]


BAN LÃNH ĐẠO

VIỆN TRƯỞNG PGS. TS. NCVC. Hoàng Nghĩa Sơn Điện thoại: 028.38978794 Fax: 028.38978794 Email: hoangnghiason@itb.ac.vn  PHÓ VIỆN TRƯỞNG PGS.TS. NCVC. Nguyễn Thị Phương Thảo Điện thoại: 0908097298 Email: bbgthao@yahoo.com   TS. NCVC. Nguyễn Văn Tú Điện thoại: 028.39320030; Mobile: 0988370989 Email: nguyenvan.tu@itb.ac.vn; nvtu.itb@gmail.com  


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

–   Chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. NCVC. Nguyễn Thị Phương Thảo –   Phó Chủ tịch Hội đồng: TS. NCVC. Ngô Xuân Quảng –   Thư ký: TS. NCVC. Nguyễn Hoàng Dũng –   Ủy viên: PGS. TS. NCVCC. Hoàng Nghĩa Sơn, PGS. TSKH. Ngô Kế Sương, PGS. TS. NCVC. Nguyễn […]


CÔNG ĐOÀN – ĐOÀN THANH NIÊN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 – 2022 1. Nguyễn Thị Như Quỳnh – Chủ tịch 2. Trần Trọng Tuấn – Phó chủ tịch 3. Trần Cẩm Tú – Phó chủ tịch 4. Lê Thị Ánh Hồng – Ủy viên. 5. Phan Tường Lộc – Ủy viên. […]