Công khai ngân sách năm 2022 – Quý I

2022.Q1 – Cong khai ngan sach


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng Nghiên cức cơ bản, ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học: sinh lý, hóa sinh, công nghệ sinh học, sinh thái, tài nguyên sinh vật, môi trường và các chất có hoạt tính sinh học. Nhiệm vụ […]