Cập nhật lúc: 2/04/15 9:43 PM

Báo cáo kết quả nghiên cứu nuôi cấy in vitro rễ bất định cây Tam thất (Panax sp.)

Qua 02 năm nỗ lực thực hiện của chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia, đề tài Phòng thí nghiệm trọng điểm phía Nam về công nghệ tế bào thực vật “Nghiên cứu nuôi cấy in vitro rễ bất định cây Tam thất (Panax sp.)” (Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Đình Thạch, kinh phí: 500 triệu, thời gian thực hiện: 2013-2014) đã công bố kết quả thực hiện được trên tạp chí Journal of Developmental Biology and Tissue Engineering [Bui Dinh Thach, Le Nguyen Tu Linh, Nguyen Thi Thuy Van, Trinh Thi Ben, Mai Truong, Nguyen Huu Ho (2014) A study on the formation and development of Panax bipinnatifidus Seem. adventitious root. Journal of Developmental Biology and Tissue Engineering 6(1): 1-7 (ISSN: 2141-2251)].