Cập nhật lúc: 11/05/18 6:06 AM

BAN LÃNH ĐẠO

VIỆN TRƯỞNG

PGS. TS. NCVC. Hoàng Nghĩa Sơn
Điện thoại: 028.38978794
Fax: 028.38978794
Email: hoangnghiason@itb.ac.vn 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
PGS.TS. NCVC. Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại: 0908097298
Email: bbgthao@yahoo.com  

TS. NCVC. Nguyễn Văn Tú
Điện thoại: 028.39320030; Mobile: 0988370989
Email: nguyenvan.tu@itb.ac.vn; nvtu.itb@gmail.com