Cập nhật lúc: 11/12/23 9:58 PM

BAN LÃNH ĐẠO

VIỆN TRƯỞNG

GS. TS. NCVCC. Hoàng Nghĩa Sơn
Điện thoại: 028.38978794
Fax: 028.38978794
Email: hoangnghiason@itb.ac.vn 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại: 0908097298
Email: bbgthao@yahoo.com  

PGS.TS. NCVC. Nguyễn Văn Tú
Điện thoại: 028.39320030; Mobile: 0988370989
Email: nguyenvan.tu@itb.ac.vn; nvtu.itb@gmail.com