VIỆN SINH HỌC NHIỆT ĐỚI (ITB)
Cập nhật lúc: 7/02/14 6:49 AM

Sản phẩm phòng CNBDSH

Công nghệ (công nghệ đã chuyển giao và công nghệ đang có)

- Sản xuất thử nghiệm Interferon

Sản xuất thử nghiệm Ethephon.

- Công nghệ sản xuất maltodextrin và một số sản phẩm tinh bột sắn biến tính.

- Phòng CNBĐSH đã nghiên cứu thành công các chế phẩm phục vụ nông nghiệp, đó là các chế phẩm sau: ET, AMINO-6DD, HPC-97R, NAVIL-6S và HONIC.

sanpham_1 sanpham_2sanpham_3sanpham_5