PHÒNG SINH THÁI

TRƯỞNG PHÒNG

TS. NCVC. Nguyễn Văn Tú
Điện thoại: 028.39320030               Di động: 0988370989
Email: nvtu.itb@gmail.com

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

ThS. NCS. Nguyễn Xuân Vinh
Điện thoại: 028.39325995               Di động:  0918348908
Email: vinh.itb@gmail.com.

ThS. NCS. Lại Tùng Quân
Điện thoại: 028.39325995               Di động:  0918425489
Email: laitungquan@gmail.com

NCS. Phan Doãn Đăng
Điện thoại: 028.39325995               Di động:  0909614320
Email: pddang@gmail.com

CN. Lương Đức Thiện (Học viên cao học)
Điện thoại: 028.39325995               Di động:  0972452256
Email: ducthien38@yahoo.com

CN. Trần Văn Tiến (Học viên cao học)
Điện thoại: 028.39325995               Di động:  0974444119
Email: tvtien.itb@gmail.com

ThS. Lê Thị Trang
Điện thoại: 028.39325995               Di động:  0976219949
Email: letrangenvi@gmail.com

CN. Lê Văn Thọ (Học viên Cao học)
Điện thoại: 028.39325995               Di động:  0989013426
Email: tho1010@gmail.com

CN. Lê Thị Nguyệt Nga (Học viên Cao học)
Điện thoại: 028.39325995               Di động:  0938737889
Email: nga05sh@gmail.com

Ths. NCS Trần Thị Lan Anh
Điện thoại: 028.39325995               Di động:   
Email:  

CĐ. Huỳnh Bảo Đăng Khoa
Điện thoại: 028.39325995               Di động:  01699 785 708
Email: khoahbd@gmail.com

CỐ VẤN KHOA HỌC:

TS. Andrew Wyatt
Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên

GS. TS. Olivier De Clerck
Lĩnh vực: Sinh học biển