PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

TRƯỞNG PHÒNG QLTH
TS. NCVC. Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại: 0908 09 72 98 
E-mail: bbgthao@yahoo.com

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
KS. Hoàng Văn Lâm
Điện thoại: 0984 33 72 76
E-mail: tonghop74@yahoo.com.vn

KẾ TOÁN TRƯỞNG
CN. Lưu Thị Hoa
Điện thoại: 0167 3 560 669
E-mail: luuthihoakt3@yahoo.com.vn

KẾ TOÁN VIÊN
CN. Trần Thị Mai
Điện thoại: 01676393148
E-mail :tranmai0906@gmail.com

CN. Phạm Yến Chi
Điện thoại:  
E-mail: yenchipham37@gmail.com

CHUYÊN VIÊN
ThS. Nguyễn Thị Hiền Lương
Điện thoại: 098 9 986 781
E-mail: nguyenthihienluong.tnmt@gmail.com

CĐ. Nguyễn Thị Ngọc Quế
Điện thoại: 097 8 603 465
E-mail: ntnq33@yahoo.com

KS. Trần Thị Hương
Điện thoại: 091 561 22 06
E-mail: tran_huong5887@yahoo.com.vn

NHÂN VIÊN
Nguyễn Văn Thể (Phụ trách điện nước)
Điện thoại: 0169 287 65 81