PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

TRƯỞNG PHÒNG QLTH
PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại: 0908097298 
E-mail: bbgthao@yahoo.com

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
KS. Hoàng Văn Lâm
Điện thoại: 0984337276
E-mail: tonghop74@yahoo.com.vn

KẾ TOÁN TRƯỞNG
CN. Lưu Thị Hoa
Điện thoại: 01673560669
E-mail: luuthihoakt3@yahoo.com.vn

KẾ TOÁN VIÊN
CN. Trần Thị Mai
Điện thoại: 01676393148
E-mail :tranmai0906@gmail.com

CN. Phạm Yến Chi
Điện thoại:  
E-mail: yenchipham37@gmail.com

CHUYÊN VIÊN
ThS. Nguyễn Thị Hiền Lương
Điện thoại: 0989986781
E-mail: nguyenthihienluong.tnmt@gmail.com

CĐ. Nguyễn Thị Ngọc Quế
Điện thoại: 0978603465
E-mail: ntnq33@yahoo.com

CN.  
Điện thoại:  
E-mail:  

NHÂN VIÊN
Nguyễn Văn Thể (Phụ trách điện nước)
Điện thoại: 01692876581