PHÒNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

TRƯỞNG PHÒNG

TS. NCVC. Ngô Xuân Quảng                                  
Điện thoại:  028.39326296 – 0982341436
Email: ngoxuanq@gmail.com

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. NCVC. Nguyễn Xuân Đồng
Điện thoại:   028.39326296 – 0977322699
Email: fishdong204@gmail.com

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

NGHIÊN CỨU VỀ TẢO (PHYTOPLANKTON)

1. TS. NCVC. Phạm Thanh Lưu
Điện thoại: 028.39326084 
Email:  thanhluupham@gmail.com

ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG (INVERTEBRATE)

1. TS. NCVC. Ngô Xuân Quảng
Điện thoại:  028.39326296  
Email: ngoxuanq@gmail.com

2. CN. Nguyễn Thị Mỹ Yến
Điện thoại: 028.39326084 
Email:  myyenitb@gmail.com

3. KS. Nguyễn Tấn Đức

Điện thoại: 028.39326084 
Email: nguyentanduc1993moitruong@yahoo.com.vn

NGƯ LOẠI HỌC (ICHTHYOLOGY)

1. TS. NCVC. Thái Ngọc Trí
Điện thoại: 028.39326995 – 0918151346  
Email:  trifishecoitb@yahoo.com

2. ThS. NCVC. Nguyễn Xuân Đồng
Điện thoại:   028.39326296  
Email: fishdong204@gmail.com

 

HOÁ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

2. CN. Thái Thị Minh Trang
Điện thoại: 028.39326084 
Email:  trang0172@gmail.com