PHÒNG CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM

GIÁM ĐỐC

PGS.TS.NCVC Hoàng Nghĩa Sơn

PHÓ GIÁM ĐỐC

TS Đỗ Đăng Giáp
Điện thoại: 0985558589
E-mail: dodanggiap2006@yahoo.com.vn, dodanggiap@gmail.com

ThS.NCS. Mai Trường
Điện thoại: 0919181871
E-mail: truongmai73@gmail.com

TS Bùi Đình Thạch
Điện thoại: 0903679582
E-mail: thachdinhbui@yahoo.com.vn

CÁN BỘ

KS. Nguyễn Đức Minh Hùng
Điện thoại: 0903645619
Email: ndm_hung@yahoo.com.vn

TS.NCVC Ngô Văn Trí
Điện thoại: 0933304977
Email: triitb@yahoo.com