PHÒNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT

PHỤ TRÁCH PHÒNG

TS. Đỗ Đăng Giáp
ĐT: 0985558589 /028. 22189294
E-mail: dodanggiap2006@yahoo.com.vn, dodanggiap@gmail.com

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

KS. Trịnh Việt Nga
ĐT: 0938508989
E-mail: trinhvietnga@gmail.com

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

PGS. TS Nguyễn Thị Quỳnh (Nuôi cấy Quang tự dưỡng)

ĐT: 0908477075 / 028. 38891132
E-mail: qtnguyen_vn@yahoo.com

ThS. NCS. Trần Trọng Tuấn
E-mail: tuan216@gmail.com

KS. Hoàng Thị Phòng 

ThS. Phạm Minh Duy
E-mail: minhduy512@yahoo.com

ThS. Nguyễn Thụy Phương Duyên
E-mail: duyentuu0406@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

KS. Trịnh Thị Bích

KTV. Trịnh Thị Thanh Vân

CN. Nguyễn Thị Ngọc Hân (HV cao học)

CN. Lê Thanh Tuấn

CN. Hồ Như Thủy

CN. Nguyễn Thị Xuân Trang

CỘNG TÁC VIÊN

TS. Thái Xuân Du
E-mail: thai.xuandu@gmail.com