PHÒNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT

PHỤ TRÁCH PHÒNG

TS. Đỗ Đăng Giáp
ĐT: 0985558589 /028. 22189294
E-mail: dodanggiap2006@yahoo.com.vn, dodanggiap@gmail.com

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

KS. Trịnh Việt Nga
ĐT: 0938508989
E-mail: trinhvietnga@gmail.com

ThS.NCS Trần Trọng Tuấn

ĐT: 0901477994

E-mail: tuan216@gmail.com

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

PGS. TS Nguyễn Thị Quỳnh 

ĐT: 0908477075 / 028. 38891132
E-mail: qtnguyen_vn@yahoo.com

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang 

ĐT: 0909170187

E-mail: nguyenthihuyentrang171@gmail.com

ThS. Đặng Thị Kim Thúy 

ĐT: 0984921268

E-mail: dtkthuy@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Dược 

ĐT: 0347491181

E-mail: duocnguyen.vn@gmail.com

KS. Hoàng Thị Phòng 

ThS. Triệu Thị Bích

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hân 

ThS. Trần Thị Mỹ Trâm

ThS. Đỗ Đức Thăng

ThS. Nguyễn Thị Xuân Trang

ThS. Phạm Thị Thanh Thủy

KS. Nguyễn Thị Thu Hằng

CN. Hồ Như Thủy

CN.HVCH Trần Diệu Thái

KS. HVCH Nguyễn Võ Thu Thảo

KTV. Trịnh Thị Hường

KTV. Trịnh Thị Thanh Vân

CỘNG TÁC VIÊN

TS. Thái Xuân Du
E-mail: thai.xuandu@gmail.com