PHÒNG CÔNG NGHỆ GEN THỰC VẬT

TRƯỞNG PHÒNG

TS. NCVC. Phan Tường Lộc
E-mail: locphan@itb.ac.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

KS. Lê Tấn Đức 
E-mail: tanduc2007@gmail.com

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

TS. Nguyễn Hữu Hổ 
E-mail: nguyenhuuho@itb.ac.vn

TS. Nguyễn Hữu Tâm
Công tác nước ngoài

ThS. NCS. Mai Trường
Nghiên cứu sinh
E-mail: truongmai73@gmail.com

ThS. Hoàng Văn Dương
E-mail: hoangvanduong.et@gmail.com