PHÒNG CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC

TS. Bùi Đình Thạch – Trưởng phòng
Điện thoại: 0903679582
E-mail: thachdinhbui@yahoo.com.vn

ThS. NCS Nguyễn Thị Như Quỳnh – Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0983007697
E-mail: nhuquynhbmtsh@yahoo.com; quynhntn@itb.ac.vn

ThS. NCS. Nguyễn Thị Thùy Vân
Điện thoại: 0906099597
E-mail: thuyvan8929@gmail.com

KS. Trịnh Thị Bền
Điện thoại: 01699187788
E-mail: benttsh@gmail.com

CN. Lê Nguyễn Tú Linh
Điện thoại: 01694345900
E-mail: tieuhan_101@yahoo.com.

ThS. Trần Thị Linh Giang
Điện thoại: 09737359837
E-mail: tranlinhgiang15190@gmail.com

KS. Nguyễn Phạm Ái Uyên
Điện thoại: 0919915329
E-mail: arielju16@gmail.com

KS. Lê Thị Vân Anh
Điện thoại: 0976205099
E-mail: levananhsh@gmail.com.