PHÒNG CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC

Bài báo
– Bùi Đình Thach, Nguyễn Thị Thu Kiều, Nguyễn Hữu Hổ, Đặng Văn Sơn, Trùng Văn Trung (2011). Điều tra và xác định hàm lượng hoạt chất tribulosin trong cây tật lê (Tribulus terrestris L.) phân bố ở Việt Nam. Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên lần thú 4 (ISSN 1859-4425): 1301-1304. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 

– Nguyen Anh Dzung, Nguyen Thi Ngoc Ha, Dang Thi Hong Van, Nguyen Thi Lan Phuong, Nguyen Thi Nhu Quynh, Dinh Minh Hiep, Le Van Hiep, 2011, Chitosan nanoparticle as a novel delivery system for A/H1n1 influenza vaccine: safe property and immunogenicity in Mice, World Academy of Science, Engineering and Technology 60.

– Nguyễn Thị Như Quỳnh, Lê Thị Ánh, Hứa Quyết Chiến, Nguyễn Tiến Thắng, 2012, Nghiên cứu gắn enzim cellulase và thuốc nhuộm huỳnh quang vào hạt nano Mg/Al LDH (layered double hydroxides) bằng cách sử dụng hiệu ứng nhớ. Tạp chí Công nghệ sinh học, 9(4B).

– Bùi Đình Thạch, Vũ Văn Độ, Trịnh Ngọc Đức, Ngô Kế Sương (2012). Khảo sát hoạt tính kích thích tính kháng một số virus gây bệnh trên cây Hồ tiêu (Piper nigrum) nuôi in vitro nhờ glycoprotein có nguồn gốc từ cây Sâm nam (Boerhavia diffusa). Tạp chí Phát triển khoa học và Công nghệ. 2 (15): 69-83.

– Bùi Đình Thach, Nguyễn Minh Hiếu, Phạm Thị Phương Uyên, Ngô Kế Sương, Nguyễn Hữu Hổ (2012). Tạo nguyên liệu in vitro và bước đầu khảo sát khả năng tạo rễ tơ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.). Tạp chí sinh học, 34(3se), 161-169. 

– Nguyen, T. Nhu Quynh, Le, Van Anh; Hua, Quyet Chien; Nguyen, Tien Thang (2014). Enhancing insecticide activity of anacardic acid by intercalating it into MgAl layered double hydroxides. Journal of Vietnamese Enviroment, 6(3): 208-211. 

– Bui Dinh Thach, Le nguyen Tu Linh, Nguyen Thi Thuy Van, Trinh Thi Ben, Mai Truong, Nguyen Huu Ho. (2014), A study on the formation and development of Panax bipinnatifidus Seem. adventitious root. Journal of Developmental Biology and Tissue Engineering. 6(1):1-7.

– Bùi Đình Thạch, Hoàng Nghĩa Sơn, Đoàn Chính Chung, Đỗ Minh Sĩ, Lê Thành Long, Nguyễn Hữu Hổ, Ngô Kế Sương (2014), Plumbagin cảm ứng một số đặc tính apoptosis của tế bào HepG2. Tạp chí sinh học, 36(2): 247-252.

– Bùi Đình Thạch, Phan Tường Lộc, Hồ Văn Duy Lương, Lê Tấn Đức, Nguyễn Hữu Hổ, Ngô Kế Sương (2014), Xác định tương quan di truyền cây bạch tật lê (Tribulus terrestris L.) phân bố ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52(2D): 254-261.

– Bùi Đình Thạch, Nguyễn Phạm Ái Uyên, Lê Nguyễn Tú Linh,Lê Hải Ánh, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Khắc Duy, Ngô Kế Sương (2015), Tối ưu hóa điều kiện tách chiết Plumbagin có khả năng kháng sâu tơ từ rễ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.). Tạp chí Công nghệ Sinh học 13(4A): 1287-1294.

– Bui Dinh Thach, Le Nguyen Tu Linh, Diep Trung Cang, Trinh Thi Ben, Tran Thi Linh Giang, Nguyen Pham Ai Uyen, Ngo Ke Suong (2016). Protocol establishment for multiplication and regeneration of Polyscias fruticosa L. Harm. An important medicinal plant in Vietnam.  European Journal of Biotechnology and Genetic Engineering.  3(1): 31-37.

– Bui Dinh Thach, Le Nguyen Tu Linh, Nguyen Khac Duy, Trinh Thi Ben, Tran Thi Linh Giang, Nguyen Pham Ai Uyen, Ngo Ke Suong and Nguyen Van Du (2016). Preliminary selection and in vitro propagation of amorphophallus species with high content of glucomannan distributed in Vietnam. European Journal of Advanced Research in Biological and Life Sciences. 4 (1): 1-7.

Sách
– Nguyễn Tiến Thắng (Chủ biên) (2005), Hóa protein, NXB Đại học Quốc gia TP HCM.