Cập nhật lúc: 2/09/23 11:00 AM

Phát hiện 3 loài thực vật mới ở vùng Tây Nguyên

Ba loài thực vật mới thuộc họ Bông (Malvaceae) và họ Cà phê (Rubiaceae) vừa được mô tả và công bố bởi các nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó, 1 loài thuộc họ Bông (Malvaceae) được phát hiện ở tỉnh Đắk Nông và 2 loài còn lại thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) được phát hiện ở tỉnh Gia Lai, 3 mới gồm:

Helicteres daknongensis V.S.Dang & D.T.Bui – Tổ kén đắk nông

Tổ kén đắk nông (Helicteres daknongensis V.S.Dang & D.T.Bui) thuộc họ Bông (Malvaceae) được phát hiện ở độ cao 750 m ở xã Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông. Tên loài “daknongensis” được đặc theo tên của tỉnh Đắk Nông. Đây là kết quả của đề tài có mã số UDNGDP.02/19-20 được tài trợ bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và UBND tỉnh Đắk Nông.

Tổ kén đắk nông (Helicteres daknongensis V.S.Dang & D.T.Bui)

Loài mới này được công bố trên tạp chí chuyên ngành Taiwania, tập 65, số 3, trang 321–325, tháng 6/2020 ― https://taiwania.ntu.edu.tw/abstract.php?type=abstract&id=1689

Psydrax gialaiensis B.H.Quang, T.B.Tran & V.S.Dang – Căng gia lai

Căng gia lai (Psydrax gialaiensis B.H.Quang, T.B.Tran & V.S.Dang) thuộc Cà phê (Rubiaceae) được phát hiện ở độ cao 989 m trong sinh cảnh rừng thường xanh thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai. Tên loài “gialaiensis” được đặt theo tên của tỉnh Gia Lai. Đây là kết quả của Dự án quốc gia có mã số ĐTĐLCN.58/19 thuộc chương trình 562.

Căng gia lai (Psydrax gialaiensis B.H.Quang, T.B.Tran & V.S.Dang)

Loài mới này được công bố trên tạp chí chuyên ngành Phytokeys, số 149, trang 99–107, tháng 6/2020 ― https://phytokeys.pensoft.net/article/51710/

Lasianthus konchurangensis V.S.Dang, T.B.Tran & T.D.Ha – Xú hương kon chư răng

Xú hương kon chư răng (Lasianthus konchurangensis V.S.Dang, T.B.Tran & T.D.Ha) thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) được phát hiện ở độ cao 1012 m trong rừng nguyên sinh thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai. Tên loài “konchurangensis” được đặt theo tên của KBTTN Kon Chư Răng, nơi thu mẫu để mô tả loài mới. Đây là kết quả hợp tác nghiên cứu của Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các đối tác Nhật Bản.

Xú hương kon chư răng (Lasianthus konchurangensis V.S.Dang, T.B.Tran & T.D.Ha)

Loài mới này được công bố trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa, tập 451, số 2, trang 161–168, tháng 7/2020 ― https://www.mapress.com/j/pt/article/view/phytotaxa.451.2.6 

    Nguồn và tin: Đặng Văn Sơn – Viện Sinh học nhiệt đới