Cập nhật lúc: 11/05/18 6:07 AM

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

1. PGS.TS. NCVC. Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch)
2. TS.NCVC. Ngô Xuân Quảng (P. Chủ tịch)
3. TS.NCVC. Nguyễn Hoàng Dũng (Thư ký)
4. TS. Đỗ Đăng Giáp 
5. TS.NCVC. Lê Thị Ánh Hồng       
6. TS. Nguyễn Hữu Hổ
7. TS. Nguyễn Hữu Hùng      
8. TS.NCVC. Hoàng Quốc Khánh      
9. TS.NCVC. Phan Tường Lộc      
10. TS. NCVC. Phan Thanh Lưu     
11. PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh
12. TS.NCVC. Nguyễn Ngọc Sang
13. TS.NCVC. Lý Ngọc Sâm
14. PGS.TS.NCVC. Hoàng Nghĩa Sơn   
15. PGS.TSKH. Ngô Kế Sương 
16. TS. Bùi Đình Thạch
17. TS. NCVC. Ngô Văn Trí     
18. TS. NCVC. Nguyễn Văn Tú