Cập nhật lúc: 13/01/20 10:59 AM

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

–   Chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. NCVC. Nguyễn Thị Phương Thảo
–   Phó Chủ tịch Hội đồng: TS. NCVC. Ngô Xuân Quảng
–   Thư ký: TS. NCVC. Nguyễn Hoàng Dũng
–   Ủy viên: PGS. TS. NCVCC. Hoàng Nghĩa Sơn, PGS. TSKH. Ngô Kế Sương, PGS. TS. NCVC. Nguyễn Thị Quỳnh, TS. NCVC. Nguyễn Văn Tú,   TS. NCVC. Lê Thị Ánh Hồng, TS. NCVC. Hoàng Quốc Khánh, TS. NCV. Đỗ Đăng Giáp, TS. NCVC. Phan Tường Lộc, TS. NCVC. Lê Thành Long, TS. NCVC. Đặng Văn Sơn, TS. NCV. Bùi Đình Thạch, TS.NCV. Nguyễn Trần Vỹ, TS.NCVC. Lý Ngọc Sâm, TS. NCVC. Phạm Thanh Lưu, TS. NCVC. Trần Cẩm Tú, ThS. NCVC. Mai Trường.