Cập nhật lúc: 24/06/21 10:31 AM

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

–   Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. NCVCC Nguyễn Thị Phương Thảo
–   Phó Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. NCVCC Ngô Xuân Quảng
–   Thư ký: TS. NCVC. Nguyễn Hoàng Dũng
–   Ủy viên: GS.TS. NCVCC Hoàng Nghĩa Sơn, PGS. TSKH Ngô Kế Sương, PGS. TS.NCVC Nguyễn Thị Quỳnh, TS. NCVC Nguyễn Văn Tú, TS. NCVC Lê Thị Ánh Hồng, TS. NCVC Hoàng Quốc Khánh, TS. NCVC Đỗ Đăng Giáp, TS. NCVC Phan Tường Lộc, TS. NCVC Lê Thành Long, TS. NCVC Đặng Văn Sơn, TS. NCVC Bùi Đình Thạch, TS.NCVC Nguyễn Trần Vỹ, TS.NCVC Lý Ngọc Sâm, TS. NCVC Phạm Thanh Lưu, TS. NCVC Trần Cẩm Tú, ThS. NCVC Mai Trường