VIỆN SINH HỌC NHIỆT ĐỚI (ITB)
Cập nhật lúc: 20/01/15 9:08 AM

Dự án QL Rong trong ao nuôi tôm QC – Trà Vinh

Một số hình ảnh hội thảo.

HT1

HT2

HT3

HT4

HT5

HT7

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Tin: Phòng sinh thái