Cập nhật lúc: 6/11/20 9:04 AM

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ và đủ điểu kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2020

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ và đủ điểu kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2020. Chi tiết xin xem file đính kèm:

12TB_2020 – DS nộp hồ sơ.xét tuyển

13TB_2020 – DS đủ điều kiện tham gia xét tuyển