VIỆN SINH HỌC NHIỆT ĐỚI (ITB)

sanpham_2

Sản phẩm Phòng VS

Đang cập nhật nội dung


Sản phẩm phòng CNBDSH

Công nghệ (công nghệ đã chuyển giao và công nghệ đang có) – Sản xuất thử nghiệm Interferon - Sản xuất thử nghiệm Ethephon. – Công nghệ sản xuất maltodextrin và một số sản phẩm tinh bột sắn biến tính. - Phòng CNBĐSH đã nghiên cứu thành [...]