VIỆN SINH HỌC NHIỆT ĐỚI (ITB)

Sản phẩm Phòng VS

Đang cập nhật nội dung


Sản phẩm phòng CNBDSH

Công nghệ (công nghệ đã chuyển giao và công nghệ đang có) – Sản xuất thử nghiệm Interferon – Sản xuất thử nghiệm Ethephon. – Công nghệ sản xuất maltodextrin và một số sản phẩm tinh bột sắn biến tính. – Phòng CNBĐSH đã nghiên cứu thành […]