Sản phẩm Phòng VS

Đang cập nhật nội dung


Sản phẩm phòng CNBDSH

Công nghệ (công nghệ đã chuyển giao và công nghệ đang có) – Sản xuất thử nghiệm Interferon – Sản xuất thử nghiệm Ethephon. – Công nghệ sản xuất maltodextrin và một số sản phẩm tinh bột sắn biến tính. – Phòng CNBĐSH đã nghiên cứu thành […]